Kuzey’den Gelen Türkler
Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkan kelimesi dahi, sıra-dağ veya dağlık anlamına gelen Türkçe bir sözcüktür. Güvenilir tarih kaynaklarına göre, Balkan Yarımadası VI. Yüzyıldan başlayarak Türk kavimlerinin gelip yerleştiği bir yurt olmuştur. Doğudan, Asya içinden, Kuzey Karadeniz step bölgesinden birbiri ardından gelen atlı göçebe Türk kavimleri, ya burada Dac, Trak ve Slav aslından yerli halkla karışmış, ortadan kaybolmuş (XI. Yüzyılda Oğuz aslından Peçenekler ve Uzlar gibi), yahut askeri egemen sınıf olarak Kuzey-Doğu Balkanlar’da güçlü devletler kurmuşlardır. Bu sonuncular arasında, bir Türk boyu olan Kutrigur’ların VII. yüzyılda kurmuş oldukları Bulgar Hanlığı özellikle anımsanmalıdır. Bulgarların Dobruca’da bıraktıkları kitabelerde, hükümdar ‘Han’ unvanı ile anılır ve On iki Hayvanlı Türk Takvimi kullanılır. Bulgar Hanları IX.-XI. yüzyıllarda (1018’e kadar) Balkanlar’da Bizans İmparatorluğu’nun yerini almıştır. XIII. ve XIV. yüzyıllarda, yine Bulgaristan’da Kıpçak/Kuman aslından slavlaşmış Terteri ve Şişman Hanedanları hâkim oldu. Osmanlı Türkleri Balkanlara girmeden önce, XII.-XIV. yüzyıllarda Kıpçak/Kumanların bölgede üstün tarihi rolü yeterince vurgulanmamıştır. Özellikle, Dobruca’dan Akkerman’a kadar step bölgesinde yerleşmiş ve Hristiyan dinine geçmiş olan Kıpçak/Kumanlar çeşitli hanedanlar kurmuşlardır. Bunlardan bir grup, XIV. yüzyıl ikinci yarısında Dobruca-Varna bölgesinde bir beylik kurmuştur (Merkezi Kalliakra); Dobrotiç ve bir Kuman adı taşıyan kardeşi Çolpan’ın Dobruca beyliği, 1388’de I. Murad’ı metbû tanımış, 1393’de I. Bayezid bu beyliği Osmanlı ülkesine katmıştır. Özetle, Deli-Orman ve Yama’dan Tona’ya kadar giden bölge, daha Osmanlılardan önce gerçek bir Türk yerleşim alanı olmuştur.

Hoşgörü ve Koruma Politikası (İstimâlet), Merkeziyetçi Bürokratik İmparatorluğun Kuruluşu
Osmanlılar’ın Ortodoks kilisesine karşı güttükleri politika, imparatorluğun Balkanlı karakterini kuvvetle belirtir. İlkin. Osmanlılar. İslâmın gayr-i müslimler için tanıdığı zımmî hukukunu en geniş anlamıyla uyguluyorlar. yani onları cizye ödemesi dışında Müslüman tebaadan ayrı tutmuyor: canlarını, mallarını korumayı Tanrı’nın bir emri ve devletin başlıca ödevi biliyorlardı. Osmanlı hoşgörürlüğü devletin Müslim ve gayr-i Müslim bütün tebaayı korumayı ödev bilmesi, Osmanlı egemenliğinin hızla yayılmasını sağlayan faktörlerin başında gelir. Bu siyaset, Kur’an’da te’lifu’l-kulûb ve Osmanlı kaynaklarında istimâlet adıyla ifade edilmiştir. Osmanlı İmparatorluk rejimi, din ve ırk ayılığı gözetmeyen bütün tebaayı Osmanlı devleti şemsiyesi altında birleştiren siyası bir düzendi ve XIX. yüzyılda Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar milli bilinçle milli devletler kurmak için ayaklanıncaya kadar, Balkanlı halk kitleleri tarafından böyle kabul edildi. Çarigrad’da (İstanbul’da) oturan Çarı (Sultan), onlar en son adalet ve himaye mercii olarak görüyorlardı. Bir cümleyle; Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar’da Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkeziyetçi imparatorluk rejimini yeniden canlandırmış sayılabilir. Zaten Fatih’ten bu yana Osmanlı Sultanları Kayser unvanını da kullanmaya başlamışlar, bu geleneği benimsemişlerdir. Rejimin en önemli bir yönü, Doğu Roma İmparatorluğu’nda görüldüğü gibi devletin küçük köylü aile çiftliğini ve köylü emeğini bilinçli ve sürekli biçimde korumayı bir devlet görevi olarak benimsemesidir. Aslında, küçük köylü aile çiftliği, geç Roma’da jugum-caput, Bizans’ta Zeugarion, Osmanlı çift-hane‘sinden başka bir şey değildir. 60-150 dönüm arasında değişen bu raiyyet çiftliği, bir çift öküze sahip bir “köylü ailesi” toprak işletmesidir. İmparatorluk siyasi rejiminin ve temel vergi kaynaklarının korunması, bu tip köylü ünitelerinin korunmasına bağlı idi. Nasıl ki, Bizans’ta Makedonya hanedanı imparatorları eyaletlerde dynatoi (güçlülere) karşı “yoksul” köylünün savunucusu ve koruyucuları olarak ortaya çıkmışlarsa, Osmanlı Sultanları’nın bürokrasisi de daima “reâyâ fukarasını”, “zî-kudret ekâbire” karşı korumuşlardır. Osmanlılar, Balkan fetihlerinde “toprak ve reaya Sultanındır” prensibini ilan ederek toprağı ve köylü emeğini devlet kontrolü altına geçirmiş, feodal beyleri voyvoda ve kefalyaları ya bertaraf etmişler veya tımar rejimi altına sokmuşlardır. Böylece zayıflayan Bizans ve Balkan devletlerinde toprağı ve köylü emeğini kontrolleri altına alan yerel feodaller yerine eski merkezi imparatorluk rejimini ihya etmişlerdir. Bir bakıma bu gelişme Doğu-Roma İmparatorluğu’nun bürokratik merkeziyetçi idaresini yeniden canlandırma, köylü kitleleri lehine bir çeşit sosyal devrim anlamına geliyordu.

Osmanlı Fütuhatının Sonuçları
XVI. yüzyıl başlarında doğu Balkanlar’daki Müslüman çoğunluğu. Anadolu’dan XIV. ve XV. yüzyıllarda kitle halinde gelen sürekli bir göçün sonucudur. Osmanlı Devleti’nin özellikle göçebe grupları zorla Anadolu’dan Rumeli’ye geçirip stratejik yollar boyunca belli bölgelere yerleştirdiğini kaynaklarımız söylüyor. Bu göçürme ve yerleştirmenin bir nedeni, fethedilen bölgeleri ve ana yolları güvenlik altına almak ve uçlarda akıncı kuvvetleri sağlamaktır. Başka bir nedeni, Anadolu’da karışıklık çıkaran ve köylüyü zarara sokan hayvan yetiştirici göçebeleri. Rumeli hudut boylarına gönderme siyasetidir. Sebep ne olursa olsun, devletin Rumeli’yi Türkleştirmede öncü bir rol oynadığına kuşku yoktur. Fakat bunun yanında özellikle XIV. yüzyılda Rumeli’nin zengin topraklarında yerleşmek amacıyla. Anadolu’dan kendiliğinden büyük bir göç hareketi olmuş görünmektedir. Bu göçe katılanlar. çoğunlukla, Batı Anadolu’ya Doğu ve Orta Anadolu’dan Moğol baskısı altında gelip yığılan Türkmen boylarıdır. Öyle görünüyor ki, bizzat Batı Anadolu’da Bizans topraklarının işgali ve Türkmen beyliklerinin ortaya çıkması, bu Türkmen göç hareketinin sonucudur. XVI. yüzyıl arşiv kayıtlarına göre, 1520’lerde bile Batı Anadolu’da Yörükler, tüm nüfusun dokuzda birini oluşturmakta idi. Biteviye doğudan batı Anadolu’ya göç eden Türkmen göçebeleri bir nüfus baskı sına sebep olmakta idi. Yeni otlaklar aramak zorunda olan göçebeler için Balkanlar çekici bir alandı.

Istranca dağları, Balkan dağ silsilesi, Deli-Orman ve Dobruca-Kır’ına XIV. yüzyıl sonlarına doğru, özellikle Timur’un Anadolu seferlerinden sonra, Yörük gruplarının gelip yayıldığına tanık olmaktayız. Vize’den, Tuna’ya, Trakya’dan Selanik bölgesine kadar bu yoğun Yörük gruplarını Tayyib Gökbilgin arşiv kayıtlarına göre. saptamış bulunmaktadır, Osmanlı devleti bu Yörüklerin önemli bir kısmını askeri hizmetler için örgütlemiştir. 1530’a doğru Rumeli’de bütün Yörükler 50 bin aile olarak sayılmıştır. Bunun 35 bini askeri ocaklar halinde devletçe örgütlenmiş bulunuyordu. Barkan’ın haritasına bakılırsa, bu tarihe kadar bu sayının çok üstünde Yörük’ün köylerde yerleştiği, Batı Anadolu’daki gibi yerleşik hayatı seçtiği anlaşılıyor.

Öbür yandan, Rumeli Türkleri, Balkan yerli halklarından tarım, günlük hayat ve sanatlarda birçok kültür unsurları almışlar, böylece zamanla Rumelili ile Anadolulu arasında bir kerte kültür farklılığı ortaya çıkmıştır. Fakat Balkanlar’da ve Avrupa’da bilmezlikten gelinen başka bir gerçek, XIX. ve XX. yüzyılda Rus istilaları ve yeni milli Balkan devletlerinin baskı ve hatta etnik arındırma hareketleriyle Müslümanların ortadan kaldırılması girişimleridir. Bunun sonucu yüzbinlerce Müslüman ya soykırımına kurban gitmiş, yahut Türkiye’ye muhacir olarak kaçmak zorunda kalmıştır. Yaklaşık iki yüz yıldır süregelen ve son korkunç tekrarına, Bulgaristan ve Bosna’da tanık olduğumuz dramın belgelerini Bilal Şimşir yayınlamış bulunmaktadır”. Balkanlar’da beş yüz yıldır yurt tutmuş Türklerin ve Müslümanların soykırımı karşısında, Batı Hristiyan dünyasının tasvip derecesine varan kayıtsızlığı insanlık tarihi için bir lekedir. “Çadırları ile geldiler, çadırlarını toplayıp gidiyorlar” lafı XIX. yüzyılda bir Avrupalı devlet adamının ağzından çıkmıştır”.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment